KNOWLEDGE
UPDATE : 2016-05-28 16:10:25

วาซาบิ...

วาซาบิ (わさび wasabi )เป็นสมุนไพรดั้งเดิมของญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นมีความเชื่อที่ว่าการบริโภควาซาบิเป็นประจำ จะ
 ... อ่านต่อ