KNOWLEDGE
UPDATE : 2016-05-26 17:53:05

มารยาทในการชมซากุระ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอฝากเรื่องมารยาทที่พึงกระทำในการชมซากุระ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อให้ท่องเที่ยว
อย่างสนุกสนานและเป็นไปตามกติกา มารยาท และเพื่อชื่อเสียงที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสายตาคนญี่ปุ่น
 ... อ่านต่อ