สายพันธุ์วัว Wagyu

::: UPDATE : 2018-05-21 11:11:14
คำว่า Wa (和) ในที่นี้จะหมายถึง ญี่ปุ่น และ Gyu  (牛) หมายถึง เนื้อวัว 


เนื้อวัวที่จะได้ชื่อว่าเป็น Wagyu ได้นั้น ต้องเป็นวัวที่เกิดและเติบโตที่ญี่ปุ่น อีกทั้งต้องเป็น 1 ใน 4 สายพันธุ์นี้เท่านั้นได้แก่
พันธุ์ Japanese Black, พันธุ์ Japanese Brown พันธุ์ Japanese Shorthorn และพันธุ์ Japanese Polled
ในญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยง พันธุ์ Japanese Black และนิยมนำชื่อเมืองที่เลี้ยงมาตั้งเป็นชื่อเนื้อ เช่น Matsusaka Gyu,  Kobe Gyu,  Hida Gyu นั่นเอง