TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-07-27 08:42:39

Takayama เมืองเก่า ขุนเขา และธรรมชาติ...

เมืองที่แทบจะอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่นอยู่บนเขากลางธรรมชาติสวยงาม มากมายประวัติศาสตร์... อ่านต่อ