Taishoro Ryokan

::: JAPAN UPDATE : 2016-06-30 10:10:21

ไทโชโร เรียวกัง Taishoro Ryokan 大正楼  เรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นเก่าแก่มาตั้งแต่ ปี 1912 อยู่ใกล้สถานีรถไฟจึงเดินทางสะดวกสบาย คุณสามารถใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนาราได้มากขึ้นทำให้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบ้านได้มากขึ้นนั่นเอง  

ที่อยู่ 459 Miwa, Sakurai, Nara Prefecture 
โทร. +81 744-42-6003
เว็บไซต์ taishoro.com