Hotel Yachiyo

::: JAPAN UPDATE : 2016-07-02 04:26:01

โฮเท็ล ยะจิโยะ Hotel Yachiyo 道後温泉八千代  
ห้องพักสไตล์ผสมผสาน  อาหารจัดวางล้วนน่าทาน ออนเซนกว้างขวางแช่ได้ตามใจ  

ที่อยู่ 6-34, Tako-cho, Dogo, Matsuyama, Ehime Prefecture 
โทร. +81 89-947-8888
เว็บไซต์ e-yachiyo.co.jp