Yunogo Onsen

::: JAPAN UPDATE : 2016-07-05 13:39:44

ยุโนะโก ออนเซน Yunogo Onsen 湯郷温泉  
น้ำพุร้อนยุโนะโก เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ซากิ โนะ ยุ" หรือน้ำพุร้อนนกกระยาง น้ำพุนี้มีมายาวนานถึง 1,200 ปี บริเวณใกล้ๆ ยังมีกีฬาหลากหลายให้เล่นอีกด้วยค่ะ  เปิด 8: 00 a.m - 10: 00 p.m 

ที่อยู่ 323-2 Yunogo, Mimasaka, Okayama Prefecture, Japan ‎ 
โทร +81 868-72-0374
เว็ปไซต์ spa-yunogo.or.jp