Uwajima Castle

::: JAPAN UPDATE : 2016-08-23 09:51:40

ปราสาทอุวะจิมะ Uwajima Castle  宇和島城
ปราสาทเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ยังคงเก็บรักษาความเป็นดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งสถาปัตยกรรม ประตู กำแพงหินและป้อมปราการ  

เปิด ทุกวัน 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์ 
ที่อยู่ 1 Marunouchi, Uwajima city, Ehime Prefecture 798-0060 
โทร. +81 895-22-2832
เว็บไซต์ uwajima.org